How to retrieve session attributes having StoredCookie?

How can I retrieve "_thinkific_session" from below SessionAttributes ?

SessionAttribute(Session(Ultimate QA Website Login,1,1538746230647,Map(gatling.http.cache.baseUrl → https://courses.ultimateqa.com/, user_details → Testing T, gatling.http.cache.dns → io.gatling.http.cache.DnsCacheSupport$$anon$1@3df51d92, gatling.http.cache.contentCache → io.gatling.core.util.cache.Cache@11e52fe5, username → , no_of_courses → 4974, gatling.http.referer → https://courses.ultimateqa.com/collections, user_specific_data → token1, theme_version → 1.6.3, gatling.http.cookies → CookieJar(Map(CookieKey(visitor_id,courses.ultimateqa.com,/) → StoredCookie(visitor_id=206347203, path=/,true,false,1538746232099), CookieKey(_thinkific_session,courses.ultimateqa.com,/) → StoredCookie(_thinkific_session=M0xuNVhYVmpualZnVmFkT1ZBWEprSTBKZVdkT1BzNCtFdU0wTWJmMS8wNWJRM3c5YzAzSmkzbFNZSzZqN29VWE11eTVNSk1JNVc5SjdEYldJbWRnUFh5L3BDMEdmcnduY00vWG5PWWhPYVhheDRRdldLKzk4YWRUYUt5cWFZTzBBMmtOMGdtOHp2cmZMSDBkRmFLYnEzMllxOXJvM0hjZmFUMTIyUmgwcE5GcnZHWXFBRUxDemJnRmxVKy9PcHJEdjIybmpOajduSk51RFl6ZExOQkx2dmwwc0JLdWt0a2dBYzBwTzhGaFZOb1FiN1g5YUhrL3pzOExQc0dLV2RkclZ1Rk9xNHZUYWdkQjNiR3ZQb0poTGs4NEs4MUU2SllRM3g2TlRBck5OcCtyQjdwcDREWDhVOCtrdGZPNTJOY1hoZWgybHdRN0RYcCtldWZ0T1RnQVJYaHlDcU1FeDZSZU9SV0c1cEg2V3lrZytqNWxxN2prZFErSmF5SGdQdE96NlU0anhMTUdsOTY2Z2puRExYblNzTUxPM1R5YmFJdENkOTNBbmVVTTNRMFFiQWJCVzZYN05FSmZLOVRzMisxRVBub29QNXJ2SW4yeCtWMUVGQjJhRFE9PS0tRVRWZTFFa1JOZ2pBT1BlcWZYYXZGQT09–27cc390e54ef9fc0cb3dca17650b01f938f0d9ad, path=/, HTTPOnly,true,false,1538746235459), CookieKey(thinkific_store_subdomain,thinkific.com,/) → StoredCookie(thinkific_store_subdomain=%5B%22qa-academy%22%5D, domain=thinkific.com, path=/, maxAge=631152000s,false,true,1538746235459), CookieKey(thinkific_store_email,thinkific.com,/) → StoredCookie(thinkific_store_email=, domain=thinkific.com, path=/, maxAge=631152000s,false,true,1538746235459))), password → ),47,OK,List(),io.gatling.core.protocol.ProtocolComponentsRegistry$$Lambda$506/1982876486@422f7aae),gatling.http.cookies)

Thanks,
Swapnil.

Tey extracting the ${gatling.http.cookies} from the session and then use regEx on it.

Hope it helps.

-Pujitha.